Privacy Verklaring

KVK-nummer; 68948166

Bij Zorgen & Zo staan mensen centraal

Deze mensen zijn onze cliënten en onze werknemers. Dit houdt in dat wij hun persoonsgegevens verwerken.
Binnen Zorgen & Zo worden uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in een elektronisch dossier.
De manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan is dan ook van groot belang en wij hechten er veel
waarde aan om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. In dit document leest u hoe wij hier invulling aan geven.
We vertellen u welke gegevens we verzamelen en hoe en waarom we ze verzamelen. Daarnaast informeren we
u over, met wie we uw gegevens delen en welke privacy rechten u heef t en hoe u die kunt uitoefenen.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
overige relevante wet- en regelgeving.
Voor cliënten; de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verantwoordelijke

Zorgen & Zo wordt ‘verantwoordelijke’ genoemd volgens de AVG. Dit houdt in dat Zorgen & Zo beslist welke
persoonsgegevens worden ‘verwerkt ’, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Deze doelen zijn;
1. Uitsluitend verzamelen van persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor een verantwoorde zorgen/of hulpverlening aan u.
2. Uw persoonsgegevens gebruiken:
a. om de zorg- en/of hulpaanvraag van u te verwerken;
b. om overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
c. om de verleende zorg financieel af te handelen;
d. om de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
e. voor statistische en communicatieve doeleinden.
3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering van Zorgen & Zo en de
organisatie en beleidstaken van Zorgen & Zo.
4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn. Wanneer wij uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken, kan dat alleen
als u daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat Zorgen & Zo uw persoonsgegevens
verwerkt.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Dit
betekent dat informatie of direct over iemand gaat, of naar deze persoon, u, te herleiden is.
Wanneer Zorgen & Zo uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u
daar vooraf toestemming voor heef t gegeven.
Zorgen & Zo gebruikt uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer,
e-mailadres, rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, belangrijke medische gegevens, gegevens over de indicatie/hulpvraag, financiële gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor
voor uw zorg en hulpverlening.
Wanneer Zorgen & Zo de gegevens niet rechtsreeks van u krijgt, dan leggen we vast van wie (bron) deze gegevens afkomstig zijn.

Grondslag verwerking

Zorgen & Zo mag uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer:
a. u voor de verwerking duidelijk toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
– de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst waarbij u partij bent;
– het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat zorgverleningsovereenkomst is ingegaan, voor zover die
noodzakelijk zijn voor het sluiten van de zorgverleningsovereenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, die voor Zorgen & Zo
geldt;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het belang van werknemers van Zorgen & Zo
of van een ander, aan wie gegevens worden verstrekt.
Tenzij uw belang of uw rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer, zwaarder wegen.
De persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op uw mondelinge of schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heef t deze toestemming verleend door een toestemmingsverklaring te
tekenen. U heef t het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.
Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te
gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om zorg en hulp te verlenen en onze overige verplichtingen aan u na te komen.
Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke plicht voor Zorgen & Zo.
Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Wanneer u
de persoonsgegevens weigert te verstrekken dan kan Zorgen & Zo besluiten om de onderling overeengekomen
Zorgverleningsovereenkomst op te zeggen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Zorgen & Zo van u heeft verwerkt.

Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken
tegen de persoonsgegevensverwerking.
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, aan te passen of te verwijderen.
Of een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken.
Daarnaast heef t u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dit noemt men
Dataportabiliteit.
Zorgen & Zo zal uw verzoeken zo snel mogelijk behandelen. U wordt binnen 4 weken schrif telijk geïnformeerd
over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.
U kunt uw schrif telijke verzoek zenden aan Zorgen & Zo waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.
o.v.v. Verzoek AVG
Zorgen & Zo
Hof straat 30. 6161 AR Geleen

 

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Zorgen & Zo van u heeft verwerkt.
Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken
tegen de persoonsgegevensverwerking.
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, aan te passen of te verwijderen.
Of een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken.
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dit noemt men
Dataportabiliteit.
Zorgen & Zo zal uw verzoeken zo snel mogelijk behandelen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd
over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.
U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Zorgen & Zo waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.
o.v.v. Verzoek AVG
Zorgen & Zo
Hof straat 30. 6161 AR Geleen
of
info@zorgenenzolimburg.nl
Ter controle van uw identiteit vraagt Zorgen & Zo u een kopie van uw identiteitsbewijs
mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Bewaartermijn

Zorgen & Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk nodig is voor de verwerking, tenzij er
een wettelijke langere bewaartermijn geldt.
Voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.
Zorgen & Zo mag informatie delen met andere zorgen hulpverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw
begeleiding. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk.

Beveiliging persoonsgegevens

Zorgen & Zo heef t passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de persoonsgegevens in een elektronische omgeving beveiligd verwerkt en opgeslagen en hebben alléén de betrokken
medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens in het elektronisch dossier.

Goede beveiliging

We besteden veel aandacht aan een goede beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens van onze
klanten en medewerkers. Hiervoor hebben wij ook een Information Security Of ficer in dienst, die toezicht houdt
op persoonsgegevens die worden verwerkt en beveiligd.

Geheimhouding

Medewerkers van Zorgen & Zo hebben een geheimhoudingsplicht. De geheimhouding wordt altijd vastgelegd in
de arbeidsovereenkomst van onze medewerkers. Daarnaast staat dit ook in de SKJ beroepscode van medewerkers omschreven.
Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen, die bij ons werkt, zich bewust is dat ze zorgvuldig met uw gegevens
moeten omgaan.

Toezicht

Wij staan onder toezicht van de verschillende nationale toezichthouders, die ieder op hun eigen terrein er voor
waken dat Zorgen & Zo zorgvuldig handelt. Deze toezichthouders zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
de Autoriteit Persoonsgegevens. Waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens speciaal belast is met het toezicht op
het omgaan met persoonsgegevens. Hiervoor hebben wij ook een Privacy Of ficer in dienst, die er onder andere
voor zorgt dat privacy wetgeving wordt nageleefd. De Privacy Of ficer houdt ontwikkelingen in privacy beleid en
de technologie bij en bepaalt de inhoud, uitvoering en naleving van deze Privacy Verklaring.

Vragen

Indien u vragen heef t over uw privacy, dan kunt u deze altijd stellen.
Dit kan telefonisch via telefoonnummer 046 -2031515. Uw boodschap en telefoonnummer wordt dan aangenomen en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Of via de e-mail info@zorgenenzolimburg.nl
Zorgen & Zo zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Zorgen & Zo met uw persoonsgegevens omgaat, bijvoorbeeld
omdat u inzage of rectificatie heef t gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden bent met onze
reactie, dan kunt u een klacht indienen bij;
1. Directie, bij Zorgen & Zo klachten@zorgenenzolimburg.nl
2. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijziging van Privacy reglement

Privacy is een actueel onderwerp en de wet en regelgeving verandert regelmatig. Ook de technieken, waarmee
persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en passen onze
organisatie zo goed en snel mogelijk aan, aan deze veranderingen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier
waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze Privacy Verklaring. Van ingrijpende
wijzigingen zullen wij u via e-mail op de hoogte brengen.