parallax background

Behandeling Jeugd

‘SKILLS’ is gericht op preventie en vroegsignalering

Aanbod en uitleg


Sinds maart 2019 biedt Zorgen & Zo maatwerkvoorzieningen op het gebied van behandeling jeugd: ‘SKILLS’. SKILLS biedt begeleiding en behandeling voor jeugdigen en hun gezinssysteem op het gebied van emotieregulatie, weerbaarheid, sociale vaardigheden en rouwverwerking.
'SKILLS’ is gericht op preventie en vroeg signalering. Onze snelle beschikbaarheid, systemische kennis en aanpak, in combinatie met een kortdurend behandeltraject kan verergering van de klachten voorkomen, maar ook onnodig lang behandelen en onnodig diagnosticeren voorkomen. De integrale aanpak ( combi ambulante ondersteuning thuis en groepstraject) wordt doorgaans als steunend ervaren door de cliënt en zijn gezin en geeft veel info binnen een relatief korte periode. Kinderen en jeugdigen die vastlopen op school, vastlopen als het gaat om ‘meedoen’ binnen de maatschappij, vastlopen binnen hun gezin, waarbij opmerkelijk gedrag wordt gesignaleerd, en/of een mogelijke ontwikkelingsbedreiging aan de orde is, kunnen deelnemen aan SKILLS, waarbij ook ondersteuning wordt ingezet op de ‘kring’ rondom de jeugdige.

 SKILLS is een maatwerktraject waarbij we onderzoeken of er gestart moet worden met een gespecialiseerde behandeling ( individueel of in een groep) of dat een kortdurend trainings- en préscreeningsttraject voldoende is. Helaas worden jeugdigen regelmatig ‘te snel’ gediagnosticeerd en geclassificeerd binnen de DSM-IV. Wij willen graag in de beginfase zorgvuldig onderzoek doen, waarbij alle factoren die van invloed zijn op het gedrag van de jeugdige worden meegenomen in het advies.

Het is een zorgvuldige pré-screening waarbij ook de situatie ( context) waarbinnen de jeugdige zich beweegt wordt onderzocht, en d.m.v. vragenlijsten probleemzones sneller aan het licht komen. 

Observatie op school, speltherapie, groepstraining en een systeemscan (Denk dan aan onze ambulante systeemgerichte begeleiding/therapie, waarbij we een goed beeld kunnen krijgen van de dynamiek thuis, door ‘present’ te zijn binnen het familiesysteem) vormen onderdeel van ons onderzoek. Het zijn allemaal hulpmiddelen die bijdragen aan een compleet ‘beeld’.
Deze nabijheid waarbij tegelijkertijd ondersteuning wordt geboden bij specifieke problematiek, is helpend, en kan al een heel groot stuk verlichting brengen.

Na de onderzoeksfase volgt een adviesgesprek waarin de resultaten en observaties worden besproken. Het vervolg kan bestaan uit begeleiding of behandeling, zowel individueel, als in groepsverband. Vaak is een kortdurend traject al voldoende om de jeugdige en zijn gezin weer in haar kracht te zetten.

Zorgen & Zo kent een specialisatie op het gebied van begeleiding en behandeling van kinderen die bekend zijn met een psychische en/of verstandelijke beperking, kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of een vorm van autisme. Maar ook kinderen en jeugdigen die te maken hebben met een scheiding, samengesteld gezin, rouw of verlies, of die opgroeien met een ouder die bekend is met een psychische aandoening, die sociaal emotioneel in de knel zitten en kinderen die gedragsproblemen vertonen (agressie, opstandig gedrag, risicogedrag).

Daar waar wenselijk wordt in overleg met ouders contact opgenomen met andere behandelaars/begeleiders die betrokken zijn bij de jeugdige, zoals logopedisten, huisartsen, ergotherapie, jeugdzorg, school, etc.
Nieuwsgierig? Vragen? Bel dan gerust naar ons intaketeam of stuur een mail naar info@zorgenenzolimburg.nl o.v.v. vraag over behandeling.

CONTACTGEGEVENS

Zorgcoördinatoren:


Bobbie Kluitenberg

Tel 06-28576584
bobbie.kluitenberg@zorgenenzolimburg.nl

Petra van Diepe

Tel 06-82948217
petra.vandiepe@zorgenenzolimburg.nl

Helen Bloemers-Voorink

CONTACTGEGEVENS

Intake:

Lotte Bohnen

Tel 06-30979499
Lotte.bohnen@zorgenenzolimburg.nl

Lotte van Aalst

Tel 06-18300685
lotte.vanaalst@zorgenenzolimburg.nl

SAMEN TOT GOEDE AFSPRAKEN KOMEN

Afspraken plannen en nakomenWij doen ons uiterste best om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen, beschikbaarheid en mogelijkheden. Onze medewerkers voeren hun eigen agenda en moeten hierbij ook rekening houden met andere lopende afspraken en trajecten. Ons beleid is erop gericht om samen tot goede afspraken te komen, uitgaande van wederzijds respect en begrip. Mocht de aan u gekoppelde hulpverlner niet met u tot adequate afspraken komen, dan kunt u contact opnemen met onze zorgmanager en/of zorgcoördinator. Wij gaan dan ons best doen om een medewerker toe te wijzen die op basis van beschikbaarheid én expertise de casus kan overnemen.
Een afspraak met uw hulpverlener dient 24 uur van te voren te worden afgezegd, indien de afspraak geen doorgang kan vinden. Inzien u zich te laat of niet heeft afgemeld zullen wij deze afmelding noteren als NTAZ ( niet tijdig afgemelde zorg). Vooralsnog gaat dit niet met extra kosten gepaard. Voor vragen of het plannen van een afspraak neem contact op met Bart Hermans of Giulia Disse.

VRAGEN, OPMERKINGEN & SUGGESTIES ZIJN ALTTIJD WELKOM.

Neem contact met ons op


    Wij nemen spoedig contact met u op inzake uw vraag.

    Contact